Faculty

Faculty

The faculty is well qualified, experienced and dedicated.

Name Qualifications
1. Pushpa.K, M.Sc
2. Prabhavathi.B.G, M.Sc
3. Shamshiya Rizwana, M.Sc, M.Phil
4. Lalitha Masti Gowda, M.Sc,M.Phil
5. Dr.Sree Srivatsa, M.A, M.Phil, Ph.D
6. Venkatesh K S M.A
7. Dr.Sheela R V M.A, Ph.D
8. Veena R N M.A
9. Poornima. S M.Sc
10. Narasimhamurthy M M.Sc
11. Tulasipathinaidu. T M.Sc
12. Sujatha M M.Sc
13. Murali S.r. M.Sc, Ph.D
14. Nalina Bai M.Sc
15. Anitha B.R. M.Sc
16. Vinod Kumar E M.Sc
17. Shubhakara G M.Sc
18. Srividya N M.Sc
19. Radhadevi M.Sc
20. Mahalingaiah M.Sc
21. Thraramani S M.Com
22. Nityananda M.Com
23. Nagashree M.A
24. Shaila R M.A
25. Lalitha C S M.A
26. Gayathri K S M.Sc
27. Mahesh Kumar R M.Sc
28. Mahesha B V M.Sc
29. Saraswathi Mahesh M.Sc
30. Ramu L M.Sc
31. Giri Babu M.Sc
32. Prameela D M.Sc
33. Prasanna Kumar N M.A
34. Sudha Prabhu M.Sc
35. Mamatha Ramesh M.Sc
36. Bharathi B P M.Sc
37. Lakshmi N M M.Sc
38. Jyothi B Pant M.Sc